Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. H.E.L. Shooter: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: H.E.L. Shooter BV gevestigd aan de Watermolenlaan 4 te Woerden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 61450782;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen H.E.L. Shooter en de klant;
c. klant: de natuurlijke persoon of de organisatie die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met H.E.L. Shooter;
d. deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan airsoft dan wel de natuurlijke persoon ten behoeve van wie de klant de overeenkomst met H.E.L. Shooter is aangegaan;
e. airsoft: de indoor real life game die door H.E.L. Shooter wordt verzorgd.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen H.E.L. Shooter en de klant en op iedere deelname door de deelnemer aan airsoft.
2.2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door H.E.L. Shooter vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. H.E.L. Shooter heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
2.5. Indien H.E.L. Shooter niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat H.E.L. Shooter in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod, offertes, prijzen en minimale leeftijd
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is H.E.L. Shooter daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht H.E.L. Shooter niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes of op de website van H.E.L. Shooter binden H.E.L. Shooter niet.
3.6. H.E.L. Shooter heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
3.7. De minimale leeftijd van de deelnemer is 18 jaar.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst, CSV bestand en deelnameformulier
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat:
a. de klant akkoord is gegaan de offerte en/of het aanbod van H.E.L. Shooter;
b. de klant succesvol het bestelproces via de website heeft doorlopen.
4.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
4.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt H.E.L. Shooter de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.
4.4. Indien de klant geen bevestigingse-mail van H.E.L. Shooter heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de boeking van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met H.E.L. Shooter.
4.5. Op basis van de wettelijke uitzondering is het herroepingsrecht niet van toepassing en heeft de klant niet het recht de overeenkomst die via de website tot stand is gekomen te ontbinden.
4.6. Minimaal 48 uur voor de overeengekomen aanvang van airsoft, is de klant verplicht het deelnameformulier airsoft volledig te hebben ingevuld en verzonden naar H.E.L. Shooter. De persoonsgegevens die de klant op het  heeft ingevuld, gebruikt H.E.L. Shooter om de deelnemers aan te melden bij de NABV (De Nederlandse Airsoft Sportbond). H.E.L. Shooter is hiertoe verplicht. Heeft H.E.L. Shooter het gevraagde formulier niet tijdig van de klant ontvangen, dan heeft H.E.L. Shooter het recht de overeenkomst te annuleren. In een dergelijk geval worden overeenkomstig artikel 5.1 annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 5. Annulering en wijziging
5.1. Indien de klant de overeenkomst korter dan 72 uur voor de overeengekomen aanvang van airsoft annuleert, dan worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bestaan uit:
a. de kosten voor alle reeds uitgevoerde werkzaamheden;
b. de eventuele (annulerings)kosten die H.E.L. Shooter aan ingeschakelde derde moet betalen;
c. de omzet die H.E.L. Shooter misloopt door de annulering van de overeenkomst.
5.2. Het is mogelijk om het aantal deelnemers te wijzigen binnen de gestelde aantallen van de gemaakte boeking. Indien er deelnemers worden afgemeld, gelden de voorwaarden onder artikel 5.1.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. H.E.L. Shooter voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
6.2. H.E.L. Shooter bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 7. Verplichtingen van de klant/deelnemer
7.1. Indien de klant niet tevens de deelnemer is, dan dient de klant ervoor zorg te dragen dat de deelnemer de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die op de deelnemer betrekking hebben, in acht neemt.
7.2. Voor aanvang van de deelname aan airsoft dient de deelnemer zich te kunnen identificeren middels een geldig identiteitsbewijs.
7.3. Tijdens airsoft dient de deelnemer geschikte kleding te dragen.
7.4. De deelnemer is verplicht de door H.E.L. Shooter gegeven instructies en veiligheidsvoorschriften en het reglement van H.E.L. Shooter na te leven.
7.5. De deelnemer dient airsoft te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van airsoft schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
7.6. De deelnemer is zich ervan bewust dat door het deelnemen aan airsoft blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van H.E.L. Shooter.
7.7. Indien de deelnemer zich niet geschikt acht voor deelname aan airsoft, dan dient de deelnemer dat direct aan H.E.L. Shooter te melden en zijn deelname aan airsoft te staken.
7.8. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens airsoft is niet toegestaan.
7.9. Het is niet toegestaan te roken op de locatie waar airsoft plaatsvindt.
7.10. H.E.L. Shooter is bevoegd de deelnemer die zich tijdens airsoft misdraagt, die de (veiligheids)instructies of het reglement van H.E.L. Shooter niet opvolgt of die oneigenlijk gebruik maakt van de terbeschikkinggestelde zaken de deelname aan airsoft voortijdig te beëindigen. De vergoeding voor deelname aan airsoft blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van H.E.L. Shooter op vergoeding van eventuele schade.
7.11. De deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met de terbeschikkinggestelde zaken. Schade toegebracht aan de terbeschikkinggestelde zaken veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer, worden aan de klant of de deelnemer in rekening gebracht. Het is de deelnemer niet toegestaan wijzigingen aan de ter terbeschikkinggestelde zaken aan te brengen. Na airsoft dient de deelnemer alle terbeschikkinggestelde zaken onverwijld en onbeschadigd aan H.E.L. Shooter te retourneren.
7.12. De deelnemer vrijwaart H.E.L. Shooter voor eventuele aanspraken van derden en/of andere deelnemers die het gevolg zijn van een handelen en/of nalaten van de deelnemer.
7.13. Indien de deelnemer op de locatie van airsoft verloren of achtergelaten voorwerpen aantreft, dan dient de deelnemer deze voorwerpen in te leveren bij H.E.L. Shooter.
7.14. Het is verboden foto-, film-, en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook te gebruiken gedurende de H.E.L. Shooter beleving. Het is toegestaan op eigen risico foto-, film-, en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook te gebruiken gedurende de airsoft bij H.E.L. Airsoft.

Artikel 8. Betaling
8.1. De klant dient de overeengekomen prijs uiterlijk 7 dagen voor de overeengekomen aanvang van airsoft te betalen.
8.2. Betaling kan op de volgende wijzen:
a. via iDEAL;
b. via Bancontact
8.3. Indien de klant af wenst te wijken van hetgeen in artikel 8.1 is opgenomen, dan dient de klant dat schriftelijk of via de e-mail aan H.E.L. Shooter door te geven en dient de klant een aanbetaling te voldoen van € 100,-.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en verjaring
9.1. H.E.L. Shooter kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10;
b. enige daad of nalatigheid van de klant/deelnemer.
9.2. H.E.L. Shooter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat H.E.L. Shooter is uitgegaan van door de klant/deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.3. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens airsoft. H.E.L. Shooter kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens airsoft of tijdens het verblijf op de locatie waar airsoft plaatsvindt, tenzij er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid aan de zijde van H.E.L. Shooter die niet kan worden uitgesloten. Het deelnemen aan airsoft is geheel voor eigen risico.
9.4. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, gedrag- en veiligheidsregels die worden gegeven door H.E.L. Shooter en het reglement van H.E.L. Shooter. Indien de deelnemer weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de deelnemer verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
9.5. H.E.L. Shooter is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van kleding of andere bezittingen van de deelnemer.
9.6. Indien H.E.L. Shooter aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de verzekering van H.E.L. Shooter in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van H.E.L. Shooter beperkt tot het bedrag dat de klant aan H.E.L. Shooter betaald heeft voor deelname aan airsoft.
9.7. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van H.E.L. Shooter. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
9.8. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens H.E.L. Shooter gehouden is, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens H.E.L. Shooter handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van H.E.L. Shooter daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 10. Overmacht
10.1. H.E.L. Shooter is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van een of meerdere personen die namens H.E.L. Shooter de overeenkomst uitvoeren, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, technische storing, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop H.E.L. Shooter geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
10.3. Indien er sprake is van overmacht, dan heeft H.E.L. Shooter het recht de overeenkomst te annuleren. In een dergelijk geval wordt de eventueel reeds betaalde prijs door H.E.L. Shooter aan de klant terugbetaald.

Artikel 11. Ontbinding
11.1. H.E.L. Shooter kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring ontbinden indien de klant zijn verplichtingen jegens H.E.L. Shooter niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
11.2. H.E.L. Shooter is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.3. H.E.L. Shooter is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant in staat van faillissement is verklaard, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd of er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen.

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens
12.1. H.E.L. Shooter verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 13. Klachten
13.1. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen door de klant schriftelijk of via de e-mail bij H.E.L. Shooter te worden ingediend binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
13.2. De klant dient H.E.L. Shooter de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat H.E.L. Shooter overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat H.E.L. Shooter erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1. Op de overeenkomst tussen H.E.L. Shooter en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2. De rechter in de vestigingsplaats van H.E.L. Shooter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat H.E.L. Shooter zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.