Deelname formulier airsoft


– Om dit formulier volledig in te kunnen vullen heb jij jouw bestellingsnummer nodig, deze vind je bovenin de bevestingse-mail ([Bestelling #xxxxx]) –
– Alle vragen met een sterretje (*) zijn verplicht –


Deelname formulier airsoft

 • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
 • Tijdens het eerste uur van de beleving krijgt u een veiligheidsbriefing en instructie waarin onderstaande punten behandeld worden. Middels het ondertekenen van dit deelname formulier verklaart u het volgende:

  1. Ik neem vrijwillig deel aan airsoft, en/of de real life game die door H.E.L. Shooter BV wordt georganiseerd.
  2. Ik beschik, na instructie, over alle vaardigheden die vereist zijn om op een veilige en deugdelijke wijze gebruik te maken van een airsoft apparaat (type m4).
  3. Het airsoft apparaat dat ik tijdens dit airsoft evenement ga gebruiken, indien dit geen airsoft apparaat van H.E.L Shooter BV betreft, is in goede staat van functioneren, waarbij de kinetische energie van de projectielen gemeten met FPS-meter niet hoger dan 1.2 joule bedraagt.
  4. Ik heb informatie gekregen over de Nederlandse wetgeving omtrent het bezit en gebruiken van airsoft apparaten.
  5. Ik heb van H.E.L. Shooter BV een uitgebreide veiligheidsbriefing gekregen over het regelement van H.E.L. Shooter BV en heb alle onderdelen van deze veiligheidsbriefing goed begrepen. Ik neem te allen tijde het regelement van H.E.L. Shooter BV in acht.
  6. Voor zover ik weet ben ik medisch geschikt om deel te nemen aan airsoft. Voor zover bij mij bekend is, is in het verleden nooit een medische diagnose gesteld van een ziekte of aandoening, die het deelnemen aan airsoft zou kunnen beletten.
  7. Ik neem in acht alle veiligheidsmaatregelen die door H.E.L. Shooter BV worden opgelegd en ik:
   • draag te allen tijde een veiligheidsbril of andere oogbescherming die ten minste voldoet aan de EN166 eis tegen impact van een projectiel in de ogen en de oogstreek;
   • gebruik tijdens airsoft enkel de aangegeven gedeeltes van het veld die veilig zijn;
   • schiet geen projectielen in de richting van andere deelnemers aan airsoft die zich op minder dan 3 meter van het uiteinde van de loop van het airsoft apparaat bevinden;
   • schiet niet bewust op het gezicht of de nek van andere deelnemers en richt altijd op het lichaam van andere deelnemers.
  8. Ik neem met geen enkel politieke, religieuze of bijzonder levensbeschouwelijke bedoeling deel aan airsoft en ik draag geen tekens die een politieke voorkeur laten blijken.
  9. Ik aanvaard de risico’s die verbonden zijn aan deelname aan airsoft. Deelname aan airsoft is geheel voor mijn eigen risico. Ik ben mij bewust van:
   • de risico’s die verbonden zijn aan het beoefenen van airsoft zoals, maar zeker niet beperkt tot, het risico op oogletsel, verwondingen door impact van projectielen op de huid, aan de tanden of andere lichaamsdelen, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen;
   • het feit dat H.E.L. Shooter BV niet aansprakelijk is voor eventuele (lichamelijke) schade die ontstaat indien de risico’s zich voordoen;
   • het feit dat H.E.L. Shooter BV niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van een andere deelnemer aan airsoft.
  10. Ik zal H.E.L. Shooter BV of een andere deelnemer niet aansprakelijk stellen voor eventuele (lichamelijke) schade die ik oploop tijdens of als gevolg van deelname aan airsoft.
  11. Ik geef gehoor aan alle aanwijzingen en instructies die door H.E.L. Shooter BV worden gegeven.
  12. Ik verklaar de algemene voorwaarden van H.E.L. Shooter BV te hebben ontvangen, te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan.
  13. Ik geef toestemming tot het gebruik van mijn foto/groepsfoto door H.E.L. Shooter BV t.b.v. social media en helshooter.nl.

  De nadelige gevolgen die ontstaan doordat jij jouw verplichtingen die voortvloeien uit dit deelname formulier, uit het reglement van H.E.L. Shooter BV of uit de algemene voorwaarden van H.E.L. Shooter BV niet of niet volledig nakomt, zijn voor jouw volledige verantwoordelijkheid en voor deze nadelige gevolgen kan H.E.L. Shooter BV nimmer aansprakelijk worden gesteld.